Autoryzowany Dealer
Volkswagena i Audi

Informacje Prawne

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieńko i Syn Spółka z o.o., z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Wysockiego 65, 15-168, zwana dalej przedsiębiorstwem.

 

 1. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Białystok 15-168, ul. Wysockiego 65 lub drogą e-mailową pod adresem: biurozarzadu@sienko-i-syn.vw.pl

 

 1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów art. 6 ust 1 pkt. a – d i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
 5. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

 

 1. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami oraz działaniami powiązanymi z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami.

 

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione lub przekazywane innym podmiotom, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w związku z jego działalnością, tj.:
 1. importerom samochodowym
 2. podmiotom świadczącym usługi techniczne dotyczące utrzymania systemów informatycznych
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe i kadrowe
 4. podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultacyjne
 5. podmiotom świadczącym usługi leasingowe i ubezpieczeniowe
 6. innym podmiotom, w związku z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami przez Administratora na Pani/Pana rzecz
 7. innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w związku z działaniami powiązanymi z oferowanymi produktami i świadczonymi usługami, w oparciu o umowę powierzenia danych

 

 1. Przetwarzane dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty określone w pkt. 7 i 8 oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.

 

 1. Użytkownikami przekazanych danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora lub Procesora, zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych, w tym danych osobowych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich:
 1. uzupełnienia, korekty i aktualizacji
 2. usunięcia danych osobowych
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. do przenoszenia danych osobowych
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 1. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może być dokonane po przesłaniu stosownej pisemnej informacji na adres: Białystok 15-168, ul. Wysockiego 65 lub drogą e-mailową pod adresem: biurozarzadu@sienko-i-syn.vw.pl

 

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a niepodanie danych osobowych i barku zgodny na przetwarzanie danych oraz świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie w konsekwencji skutkować brakiem możliwości świadczenia określonych usług na Pani/Pana rzecz.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny, będą podlegały odpowiednim zabezpieczeniom, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją.

 

Zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 

 1. Przedsiębiorstwo przyjmuje dokumenty rekrutacyjne (np. Curriculum Vitae, List Motywacyjny oraz wiadomość zgłoszenia) zabezpieczoną drogą elektroniczną.

 

 1. Przedsiębiorstwo oświadcza, iż Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 1. Kandydaci wysyłając niniejsze zgłoszenie rekrutacyjne, wykazują zainteresowanie udziałem w aktualnym procesie rekrutacyjnym, jak i w przyszłych, tego rodzaju i podobnych rekrutacjach. Jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celach przeprowadzenia niezbędnej selekcji oraz kontaktowych związanych z rekrutacją.

 

 1. CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych i podobnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

 1. Składając aplikację rekrutacyjną, kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych przez przedsiębiorstwo, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.     

 

Zgodnie z powyższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 

 1. Przedsiębiorstwo prowadzi operację przetwarzania Państwa danych osobowych w momencie pozyskania od Państwa danych.

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług przedsiębiorstwa i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

 1. Akceptując Politykę Prywatności, wyrażają Państwo zgodę na kontakt przez podane przez Państwa dane kontaktowe, a także przesyłanie na podany adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierających informacje handlowe, dotyczące produktów i usług przedsiębiorstwa.

 

 1. Przedsiębiorstwo pozyskało Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa, poprzez wypełnienie i wysłanie niniejszego formularza kontaktowego.

 

 1. Posiadają Państwo prawo żądania od przedsiębiorstwa sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 1. Na podstawie art.32 ust. 1 pkt 7 ustawy, przysługuje Państwu prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację, jak również – na podstawie art.32 ust.1 pkt 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

 1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

Klauzula informacyjna dotycząca ładowanych przez stronę plików tekstowo-numerycznych, umożliwiających rozpoznawanie treści preferowanej przez użytkowników.

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Sieńko i Syn Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Wysockiego 65.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

 1. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 1. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. reklamodawców oraz innych partnerów.

 

 1. Pliki cookies mogą być używane również do celu: spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej stronie internetowej. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług. Nasz Serwis wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies w następujących narzędziach partnerów:
  1. Google Analytics i Google Optimize (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  2. Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  3. Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

 

 1. Google Ads, w tym Google Sponsored Promotions i innych formatów Google wykorzystuje funkcję remarketingu, dzięki czemu wyświetlane są reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie zachowania użytkownika na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie.

 

 1. Facebook Ads wykorzystuje funkcję retargetingu, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na stronie wyświetla reklamy użytkownikom, którzy odwiedzili naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Facebook do celu tworzenia podobnych grup odbiorców analizuje informacje udostępnione przez użytkowników na portalu, dane z konta Facebook oraz aktywność w witrynach i aplikacjach poza Facebookiem.

 

 1. We wszystkich wymienionych wyżej narzędziach partnerów, dopasowywanie reklam może się również odbywać na podstawie kryteriów demograficznych i lokalizacji.

 

 1. W celach analitycznych Administrator wykorzystuje narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o zachowaniu użytkowników na naszej stronie.

 

 1. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies. Serwis można przeglądać bez zapisywania informacji w plikach cookies przy użyciu specjalnych trybów dostępnych w przeglądarkach internetowych (tryb incognito, okno prywatne, itp.). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 1. W celu rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie: https://adssettings.google.pl/authenticatedi wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej.

 

 1. W celu rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, Użytkownik może dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie: https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej.

 

 1. W celu zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i itp.) oraz Facebook, Użytkownik może w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.

 

 1. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

 

 

2018 r. / WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE SIEŃKO I SYN

wiwi